Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 
1.WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.afrotica.pl prowadzonego przez F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski , Ul. Promienna 16/30 , 33-100 Tarnów , NIP 8732741177, REGON 120421119-00029, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):
Dane teleadresowe:
F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski
Ul. Promienna 16/30
33-100 Tarnów

Tel. +48 508474225 od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 17.00
mail: sklep@afrotica.pl  


Dane teleadresowe na potrzeby składania ewentualnych reklamacji zamówień złożonych w sklepie internetowym:
F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski
Ul. Promienna 16/30
33-100 Tarnów

Tel. +48 508474225 od pn. do pt. w godz. od 9.00 do 17.00
mail: sklep@afrotica.pl  


2.SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.afrotica.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca – F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski , Ul. Promienna 16/30 , 33-100 Tarnów , NIP 8732741177, REGON 120421119-00029
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży


3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.afrotica.pl
b. Sklep internetowy www.afrotica.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
c. Sklep internetowy www.afrotica.pl prowadzony jest przez firmę: F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski , Ul. Promienna 16/30 , 33-100 Tarnów ,
d. Adres do korespondencji: F.H. „AFROTICA” Grzegorz Jakubowski , Ul. Promienna 16/30 , 33-100 Tarnów ,
e. Zakup w sklepie internetowym www.afrotica.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
f. Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez pisemnego zawiadomienia o dokonanych zmianach.
g. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.afrotica.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli.
h. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do zdjęć, opisów produktów oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie www.afrotica.pl jest firma F.H. „AFROTICA”. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.
i. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
j. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy: sklep@afrotica.pl lub telefoniczny:  0048 508474225


4. WYSYŁKA / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

a. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowa rejestracja (podanie prawidłowych danych personalnych, adresowych, w tym adresu e-meil, na który sprzedawca będzie wysyłać potwierdzenie i numer złożonego zamówienia).
b. Wszelkie dane podane podczas rejestracji podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
c. Dokonując zakupu w sklepie www.afrotica.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia.
d. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu pełnej wpłaty na poczet zamówionego towaru (cena za towar i przesyłkę) i jest realizowana w ciągu 48 godzin w dni robocze.
e. Dostawy są realizowane na terenie Polski i obszarze Unii Europejskiej poprzez usługi Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej .
f. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy podanymi w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od wielkości zamówienia i wyboru formy płatności.
g. W związku z promocjami ustalonymi przez sprzedawcę koszt wysyłki czasowo może ulec zmianie.
h. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie nie dotyczy zamówień już realizowanych.
i. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9:00 do 17:00.
j. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 17:00, w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
k. Zamówienia nieopłacone w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
l. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
m. Produkty, kolory i aplikacje przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.
n. Opakowania produktów , przesłanych klientowi mogą różnić się od tych , które są przedstawione na stronie www.afrotica.pl


5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

a. Dane do wpłaty
F.H. „AFROTICA”  
Ul. Promienna 16/30 ,
33-100 Tarnów
mBank  34 1140 2004 0000 3702 7466 0922


b. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
1. przelewem on-line (https://transferuj.pl/) lub przelewem bankowym – wpłata na rachunek bankowy sprzedawcy przed dostarczeniem zamówionego towaru,
2. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze.
c. W tytule przelewu należy podać „NUMER ZAMÓWIENIA”, który klient otrzyma drogą e-mail po złożeniu zamówienia.
d. Za zakupiony towar sprzedawca wystawia paragon fiskalny.
e. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.afrotica.pl podane są w złotych polskich i zawierają Vat (ceny brutto). Koszty dostawy towaru podane są oddzielnie.
f. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera lub listonosza doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Firma Kurierska zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po najpóźniej 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.


6. REKLAMACJE

a. Reklamacje należy przesyłać na adres:
F.H. „AFROTICA”  
Ul. Promienna 16/30  
33-100 Tarnów
DO POBRANIA DRUK REKLAMACJI


b. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
1. Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
2. Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
d. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia druku reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.


7. ZWROTY

a. Zwroty należy przesyłać na adres:
F.H. „AFROTICA”
Ul. Promienna 16/30  
33-100 Tarnów
DO POBRANIA DRUK ZWROTU


b. Klient, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy.
c. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić druk zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.
d. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.afrotica.pl
e. Klient zobowiązany jest do podania numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności wraz z ceną za zakupiony towar.
f. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
g. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadku zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
f. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


8. WYMIANA

a. Adres do wysyłki:
F.H. „AFROTICA”
Ul. Promienna 16/30  
33-100 Tarnów
b. Klientowi przysługuje prawo do wymiany danego produktu na inny rozmiar lub kolor w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
c. Koszty wysyłki w dwie strony ponosi klient.
d. Odsyłany towar powinien posiadać oryginalne opakowanie oraz metki i nie może nosić śladów użytkowania. W innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
e. Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.afrotica.pl


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu
4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.